Hurko 106, 37-705 Przemyśl
+48 503 934 051
kosiarex@onet.pl

Polityka prywatności

Poli­ty­ka prywatności

 

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Admin­is­tra­torem danych jest F.H.U. KOSIAREX Mar­iusz Sitars­ki, Hurko 106, 37–705 Prze­myśl, NIP: 7952182934. Ochrona danych odby­wa się zgod­nie z wymoga­mi powszech­nie obow­iązu­ją­cych przepisów prawa, a ich prze­chowywanie ma miejsce na zabez­piec­zonych serwerach.

2. Dla inter­pre­tacji ter­minów sto­su­je się słown­iczek Reg­u­laminu lub tak jak zostało to opisane w Poli­tyce Pry­wat­noś­ci (jeżeli wyni­ka to bezpośred­nio z opisu).

3. Na potrze­by lep­szego odbioru Poli­ty­ki Pry­wat­noś­ci ter­min „Użytkown­ik” zastą­pi­ony został określe­niem „Ty”, „Admin­is­tra­tor” – „My”. Ter­min „RODO” oznacza Roz­porządze­nie Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.

4. Dane osobowe podawane w for­mu­la­rzu są trak­towane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Admin­is­tra­tor Danych

5. Usłu­go­daw­ca jest admin­is­tra­torem danych swoich klien­tów. Oznacza to, że jeśli posi­adasz Kon­to na naszej stron­ie, to przetwarza­my Two­je dane jak: imię, nazwisko, adres e‑mail, numer tele­fonu, stanowisko, miejsce pra­cy, adres IP.

6. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgod­nie z przepisa­mi doty­czą­cy­mi ochrony danych osobowych,
b. zgod­nie z wdrożoną Poli­tyką Pry­wat­noś­ci,
c. w zakre­sie i celu niezbęd­nym do naw­iąza­nia, uksz­tał­towa­nia treś­ci Umowy, zmi­any bądź jej rozwiąza­nia oraz praw­idłowej real­iza­cji Usług świad­c­zonych drogą elektroniczną,

d. w zakre­sie i celu niezbęd­nym do wypełnienia uza­sad­nionych interesów (prawnie uspraw­iedli­wionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wol­noś­ci oso­by, której dane dotyczą:

- w zakre­sie i celu zgod­nym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

9. Każ­da oso­ba, której dane doty­czą (jeżeli jesteśmy ich admin­is­tra­torem) ma pra­wo dostępu do danych, spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia, pra­wo sprze­ci­wu, pra­wo wniesienia skar­gi do organu nadzorczego.

10. Kon­takt z osobą nad­zoru­jącą przetwarzanie danych osobowych w orga­ni­za­cji Usłu­go­daw­cy jest możli­wy drogą elek­tron­iczną pod adresem e‑mail: kosiarex@onet.pl

11. Zas­trzegamy sobie pra­wo do przetwarza­nia Twoich danych po rozwiąza­niu Umowy lub cofnię­ciu zgody tylko w zakre­sie na potrze­by dochodzenia ewen­tu­al­nych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy kra­jowe albo uni­jne bądź prawa między­nar­o­dowego oblig­u­ją nas do retencji danych.

12. Usłu­go­daw­ca ma pra­wo udostęp­ni­ać dane osobowe Użytkown­i­ka oraz innych jego danych pod­miotom upoważnionym na pod­staw­ie właś­ci­wych przepisów prawa (np. organom ścigania).

13. Usunię­cie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnię­cia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczal­nego sprze­ci­wu na przetwarzanie danych osobowych.

14. Usłu­go­daw­ca nie udostęp­ni­a­nia danych osobowych innym pod­miotom aniżeli upoważnionym na pod­staw­ie właś­ci­wych przepisów prawa.

15. Wdrożyliśmy pseudon­imiza­cję, szyfrowanie danych oraz mamy wprowad­zoną kon­trolę dostępu dzię­ki czemu min­i­mal­izu­je­my skut­ki ewen­tu­al­nego naruszenia bez­pieczeńst­wa danych.

16. Dane osobowe przetwarza­ją oso­by wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarza­ją­cy, z który­mi ściśle współpracujemy.

§3. Pli­ki cookies

17. Wit­ry­na https://kosiarex.eu oraz https://kosiarex.pl uży­wa cook­ies. Są to niewielkie pli­ki tek­stowe wysyłane przez ser­w­er www i prze­chowywane przez opro­gramowanie kom­put­era przeglą­dar­ki. Kiedy przeglą­dar­ka ponown­ie połączy się ze stroną, wit­ry­na rozpoz­na­je rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkown­ik. Para­me­try pozwala­ją na odczy­tanie infor­ma­cji w nich zawartych jedynie ser­werowi, który je utworzył. Cook­ies ułatwia­ją więc korzys­tanie z wcześniej odwied­zonych witryn.

Gro­mad­zone infor­ma­c­je doty­czą adresu IP, typu wyko­rzysty­wanej przeglą­dar­ki, języ­ka, rodza­ju sys­te­mu oper­a­cyjnego, dostaw­cy usług inter­ne­towych, infor­ma­cji o cza­sie i dacie, lokaliza­cji oraz infor­ma­cji przesyłanych do wit­ryny za pośred­nictwem for­mu­la­rza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do mon­i­torowa­nia i sprawdzenia, w jaki sposób użytkown­i­cy korzys­ta­ją z naszych wit­ryn, aby uspraw­ni­ać funkcjonowanie ser­wisu zapew­ni­a­jąc bardziej efek­ty­wną i bezprob­le­mową naw­igację. Mon­i­torowa­nia infor­ma­cji o użytkown­ikach dokonu­je­my korzys­ta­jąc z narzędzia Google Anal­i­tics, które rejestru­je zachowanie użytkown­i­ka na stronie.

Cook­ies iden­ty­fiku­je użytkown­i­ka, co pozwala na dopa­sowanie treś­ci wit­ryny, z której korzys­ta, do jego potrzeb. Zapamię­tu­jąc jego pref­er­enc­je, umożli­wia odpowied­nie dopa­sowanie skierowanych do niego reklam. Sto­su­je­my pli­ki cook­ies, aby zag­waran­tować najwyższy stan­dard wygody naszego ser­wisu, a zebrane dane są wyko­rzysty­wane jedynie wewnątrz firmy KOSIAREX w celu opty­mal­iza­cji działań.

19. Na naszej wit­rynie wyko­rzys­tu­je­my następu­jące pli­ki cookies:

a) „niezbędne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach ser­wisu, np. uwierzytel­ni­a­jące pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia w ramach serwisu;

b) pli­ki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeńst­wa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach serwisu;

c) „wyda­jnoś­ciowe” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych serwisu;

d) „funkcjon­alne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące „zapamię­tanie” wybranych przez użytkown­i­ka ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­j­su użytkown­i­ka, np. w zakre­sie wybranego języ­ka lub regionu, z którego pochodzi użytkown­ik, rozmi­aru czcion­ki, wyglą­du strony inter­ne­towej itp.;

e) „reklam­owe” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące dostar­czanie użytkown­ikom treś­ci reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkown­ik w każdej chwili ma możli­wość wyłączenia lub przy­wróce­nia opcji gro­madzenia cook­ies poprzez zmi­anę ustaw­ień w przeglą­darce inter­ne­towej. Instrukc­ja zarządza­nia plika­mi cook­ies jest dostęp­na na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e‑mail, zbier­ane są jedynie w miejs­cach, w których użytkown­ik wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz wyraźnie wyraz­ił na to zgodę. Powyższe dane zachowu­je­my i wyko­rzys­tu­je­my tylko do potrzeb niezbęd­nych do wyko­na­nia danej funkcji.