Hurko 106, 37-705 Przemyśl
+48 503 934 051
kosiarex@onet.pl

Galeria filmów

10 lat za nami. Dzięku­ję wszys­tkim za przy­by­cie i ogromne wspar­cie a także fir­mie Cedrus z którą wszys­tko się zaczęło i jesteśmy razem od początku 🤝🤝💪💪

Fer­ris ISX800. Pier­wsze kosze­nie i testy. Maszy­na stwor­zona i zapro­jek­towana z myślą o pra­cy w każdych warunk­ach. Łat­wość obsłu­gi oraz niezwykła zwin­ność spraw­ia przy­jem­ność z koszenia. Sze­rokość robocza to 132 cm. Pro­fesjon­al­ny sil­nik Briggs&Stratton COMMERCIAL TURF Series 8270 V‑Twin o mocy max 27km, w połącze­niu z pre­cyzyjny­mi dwoma skrzy­ni­a­mi Hydro-Gear® ZT-3400 daje nam możli­wość koszenia z pręd­koś­cią do 16 km/h. 💪❤️💪

Kole­jny CMOW L20 już zaczął pracę. Pomi­mo późnych godzin mon­taż udał się bezprob­le­mowo i szy­bko dzię­ki wyrozu­mi­ałoś­ci i zau­fa­niu klien­ta 🤝. Dzięku­ję 😉

Gle­bo­gryzar­ka Cedrus GL05 z Big zestawem 💪

Przy­go­towa­nia do nowego sezonu już w pełni. Sporo nowoś­ci. Trak­tor­ki ogrodowe, gle­bo­gryzar­ki, urządzenia aku­mu­la­torowe oraz robo­ty koszące i akce­so­ria są już dostęp­ne w dogodnych
Rat­ach 0%.
Zapraszam 👌

Przeci­nar­ka spali­nowa CedrusPC350 — niezbęd­nik każdego brukarza 💪🔥💪

Jesień to czas na inten­sy­wne i grun­towne porząd­ki w naszych ogrodach.
Odkurza­cz Cedrus LV58S 4w1 to pro­fesjon­alne urządze­nie do odkurza­nia dużych powierzch­ni z liś­ci i innych zanieczyszczeń. CEDRUS LV58S 4w1 posi­a­da na wyposaże­niu rurę do zbiera­nia liś­ci, w dwa wał­ki do zami­ata­nia kost­ki brukowej oraz wałek dru­ciany do zami­ata­nia trawni­ka (wer­tyku­lacji). Odkurza­cz Cedrus posi­a­da duży 150 litrowy worek co pozwala na długą pracę, bez niepotrzeb­nych przerw.
Zapraszam 🍂🍂🍁🍁🍁💪

Trak­torek Zero Skręt Fer­ris 400s, to mod­el bard­zo trwały i zwin­ny. Wyposażony w pro­fesjon­al­ny sil­nik Briggs&Stratton Com­er­cial Series, o mocy 23 KM oraz komer­cyjny układ napę­dowy. Kom­pak­towe rozmi­ary pozwala­ją na pracę w cias­nych przestrzeni­ach, nie powodu­jąc utraty walorów maszyny dla pro­fesjon­al­isty. Pojem­ny zbiornik pali­wa, duże opony popraw­ia­jące trakcję, kosisko o sze­rokoś­ci 122 cm, wyposażone w 3 noże z możli­woś­cią mody­fikacji (wyrzut boczny, tyl­ny lub mie­le­nie) w zależnoś­ci od potrzeb oraz komer­cyjne przekład­nie klasy­fiku­ją mod­el 400S na wysokim miejs­cu wśród kosiarek z zerowym promie­niem skrę­tu. Opaten­towany układ zwieszenia z reg­u­lowany­mi spręży­na­mi pozwala cieszyć się kom­fortem jazdy. Zapraszam na jazdę próbną 😉😉👌

Dzisiejszy Mon­taż. Wiper IKE10 S. Robot stwor­zony do skom­p­likowanych i trud­nych ogrodów z wąski­mi prze­jaz­da­mi. Łat­wa i intu­icyj­na obsłu­ga za pomocą aplikacji, sys­tem GSM oraz bloka­da Geofence chroni kosiarkę przed kradzieżą. Mały robot o ogrom­nych możliwościach 👌👌👌

Kole­jny mon­taż zakońc­zony. Tym razem jeden z trud­niejszych i wyma­ga­ją­cych ogrodów. Dlat­ego wybór padł na rob­o­ta Wiper IKE XH18. Teren 15 arowy w 90% umiejs­cowiony na pochyłoś­ci­ach i wzniesieni­ach dochodzą­cych do 40% nachyle­nia. Kosiar­ka IKE 18 dzię­ki sze­rokim gumowym tyl­nym kołom i dużej zwin­noś­ci jest w stanie sprostać najbardziej wyma­ga­ją­cym pod­jaz­dom w trud­nych warunkach.
Dzięku­ję Mar­ci­nowi i fir­mie Cedrus za pomoc przy mon­tażu i real­iza­cji tego projektu. 🤝👍👍

A po deszczu mały Ike S zaczy­na pracę 💪💪😉

Gotowi na nowy sezon!!! Nowa i więk­sza powierzch­nia sprzedaży, zwięk­szona ilość maszyn Cedrus, AL-KO, Maruya­ma i akce­sorii dostęp­nych od ręki. Dużo nowoś­ci. Możli­wość wygod­nego finan­sowa­nia w rat­ach 5,10,20 prawdzi­we 0 %. Atrak­cyjne ceny.
Zapraszam 👊😉👊

Łupar­ka do drew­na Cedrus LS02H. Bard­zo przy­datne i poręczne urządze­nie. Sil­nik elek­tryczny 2300W. Max śred­ni­ca drew­na 25cm i dłu­gość całkowi­ta 50 cm. Siła nacisku to 7 ton. Dostęp­ne również łupar­ka pio­nowe o sile nacisku 8, 11, 14 i 22 tony. Zapraszam💪💪💪

Ariens C100 XRD. Trak­torek stwor­zony z myślą o wyma­ga­ją­cych klien­tach i ciężkiej pra­cy. Solid­na i mcna kon­strukc­ja zarówno kosiska jak i ramy. Kosisko w całoś­ci skon­struowane i spawane ręcznie. Moc­ny sil­nik Kawasa­ki V‑TWIN 724 cm³ gwaran­tu­je dłu­gotr­wałą i bezprob­le­mową obsługę dzień po dniu. Ide­al­nie sprawdza się na boiskach, dzię­ki rolce ugni­ata­jące oraz szc­zotce zbier­a­jącej skos­zoną trawę, murawa wyglą­da jak na prawdzi­wych sta­dionach. Zapraszam 👍

Zbieranie liś­ci nie musi być uciążli­we i czasochłonne, pomo­ga­ją w tym urządzenia jak dmuchawy i odkurza­cze. Przed­staw­iam odkurza­cz spali­nowy SOLO by AL-KO. Wyposażony w solid­ny sil­nik Briggs&Stratton, reg­u­lac­je wysokoś­ci oraz pojem­ny 200 L kosz z szy­bkim i łatwym opróż­ni­an­iem zapew­nia szy­bkie oczyszcze­nie naszego ogro­du z zale­ga­ją­cych liś­ci. 💪💪💪 Zapraszam.

Zło­ta pol­s­ka jesień to czas porząd­ków w ogrodzie. Do tego są niezbędne urządzenia takie jak dmuchawa do liś­ci CIFARELLI, która pomoże nam w szy­b­ki i prosty sposób doprowadz­ić nasz ogród do ide­al­nego porząd­ku. Dostęp­ne są również inne mod­ele dmuchaw oraz odkurza­czy do liś­ci. Serdecznie zapraszam do zapoz­na­nia się z naszą ofertą 👍

Pier­wszy test frezar­ki przeszedł bezbłęd­nie. Ma moc. Zad­owole­nie klien­ta bez­cenne, dzięku­ję za zau­fanie Panu Tomkowi. 😉😉🤝💪💪

06/08/2022 miał miejsce nasz dzień otwarty z Fir­mą Cedrus i Maruya­ma, połąc­zony z Fes­tynem i wielo­ma atrakc­ja­mi dla dzieci oraz dorosłych na sta­dion­ie sportowym w Hureczku. Dzięku­ję również fir­mie AL-KO za wspar­cie. Nato­mi­ast na koniec imprezę roz­grzał Zespół MAGIC. 🎷🎷🎸🎸🎤🎤Chci­ałbym podz­iękować współor­ga­ni­za­torom za włożony trud i ogrom pra­cy. P. S. Za rok widz­imy się ponown­ie ze zwięk­szoną siłą 💪💪🔥🔥

Kole­j­na nowość z serii urządzeń aku­mu­la­torowych Cedrus. Kom­pre­sor aku. Max ciśnie­nie 7 bar. Pręd­kość powi­etrza 54m/s.

Agre­gat inwer­torowy Cedrus IN3000E

Trak­torek Sim­plic­i­ty Zero Skręt.. Moc­ny i nieza­wod­ny sil­nik B&S 8240PXi. Stalowa kon­strukc­ja oraz amorty­zowane zaw­iesze­nie jest w stanie poradz­ić sobie w każdych warunk­ach. Sze­rokość koszenia 122 cm. 😉

Mon­taż i uru­chomie­nie Wiper IKE S. Dzięku­ję Mar­ci­nowi i Witkowi za pomoc w tej real­iza­cji, Cedrus zawsze sta­je na wysokoś­ci zada­nia 😉

Ariens ZERO-SKRĘT — dziecin­nie pros­ta obsługa 😉😉

Kole­jne z nowych urządzeń Cedrus przy­datne nie tylko w branży budowlanej ale również sprawdza się w ogrod­nictwie. Trans­porter spali­nowy napędzany 6,5 KM sil­nikiem Loncin. 3 bie­gi do przo­du 1 do tyłu. Max ład­owność 400 kg. 💪💪
Wolf
To lec­imy z tym śniegiem ❄️❄️❄️😉

Hi Maruya­ma Europe fans check out the new TV commercial.….its cut­ting edge

Maruya­ma, the pow­er in out­door pow­er!! Come see us today!