Hurko 106, 37-705 Przemyśl
+48 503 934 051
kosiarex@onet.pl

O nas

Fir­ma Kosiarex została stwor­zona z pasją opartą na bazie wielo­let­nich doświad­czeń w dziedzinie mechani­ki sprzę­tu ogrod­niczego i leśnego, jak również skuterów. Wiedząc jak ważną rolę w naszych gospo­darst­wach domowych stanow­ią sprzę­ty ogrod­nicze oraz leśne, nasza fir­ma jest odpowiedz­ią na zapotrze­bowanie rynku.

Wiemy jak waż­na jest odpowied­nia diag­noza stanu tech­nicznego urządzenia oraz dobór odpowied­nich kom­po­nen­tów o najwyższej wyda­jnoś­ci. Poprzez rzetel­ną i szy­bką diag­nozę oraz naprawę staramy się sprostać oczeki­wan­iom naszych klien­tów, którzy zawsze mogą liczyć na pro­fesjon­al­ną obsługę z naszej strony. Do każdego Klien­ta pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie. Świad­czymy usłu­gi napraw pog­waran­cyjnych sprzętów różnych marek. Poprzez ciągłe posz­erzanie naszego asorty­men­tu mag­a­zynowego, nasi klien­ci mogą liczyć na szy­bką i sprawną obsługę, co pozwala nam zaspokoić ich potrze­by oraz zdobyć zau­fanie i ich zad­owole­nie z wykony­wanych przez nas usług.